Algemene Voorwaarden van het Oranje Comité Tilburg [OCT], gevestigd te Tilburg

Versie geldig vanaf 01.03.2014

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van OCT. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van OCT. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling / verzoek tot inschrijving deelname Oranjerally Koningsdag / verzoek tot huur Oranje Franje Kindermarktkraam Koningsdag geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. OCT behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door OCT erkend.

1.4 OCT garandeert dat het geleverde product / dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt resp. zolang er nog mogelijkheden zijn om aan verzoek tot inschrijving deelname Oranjerally Koningsdag / huur Oranje Franje Kindermarktkraam Koningsdag tegemoet te komen.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal OCT bestellingen resp. verzoek tot inschrijving / huur tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar en/of dienst niet meer te bieden is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling resp. verzoek tot inschrijving / huur bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling / inschrijving zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van OCT zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door OCT geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's (en inclusief BTW waar van toepassing).

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd resp. de dienst / inschrijving is bevestigd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan OCT heeft teruggezonden en/of de inschrijving deelname / huur heeft geannuleerd, is de koop resp. de inschrijving / dienst een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij OCT. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt OCT er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

deelname Oranjerally Koningsdag / verzoek tot huur Oranje Franje Kindermarktkraam Koningsdag

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst resp. een inschrijving doet bij OCT, dan worden uw gegevens eventueel opgenomen in het klanten-/deelnemersbestand van OCT. OCT houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 OCT respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 OCT maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie en conformiteit

6.1 OCT staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door OCT als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan OCT deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan OCT. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan OCT schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer / inschrijver door OCT gegrond worden bevonden, zal OCT naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van OCT en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van OCT tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van OCT gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van OCT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 OCT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens OCT in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van OCT en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt OCT zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden OCT slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van OCT gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 OCT kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen OCT en een klant / inschrijver komt tot stand nadat een bestelling / verzoek tot inschrijving deelname / huur door OCT op haalbaarheid / beschikbaarheid is beoordeeld.

8.2 OCT behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van OCT gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

10.1 OCT is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van OCT alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 OCT behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is OCT gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien OCT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 OCT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door OCT aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij OCT zolang de afnemer de vorderingen van OCT uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van OCT wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door OCT geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan OCT of een door OCT aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin OCT haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht OCT zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan OCT.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen OCT en koper / inschrijver, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de rechtbank Zeeland-West-Brabant kennis, tenzij OCT er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper / inschrijver te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 


Privacy Statement  van het Oranje Comité Tilburg [OCT], gevestigd te Tilburg

Versie geldig vanaf 01.03.2014

 

Artikel 1: Algemeen

De website is eigendom van OCT en houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die OCT bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Artikel 2: Gegevensverwerking

OCT verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. OCT zal de door u verstrekte informatie nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;  indien OCT hier wettelijk toe verplicht wordt.

 

Artikel 3: Cookies

OCT verzamelt diverse informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens verzamelt OCT met behulp van een cookie, welke op uw harde schijf geplaatst wordt. Indien u dit wenst kunt u het accepteren van cookies in uw browser uitzetten.

 

Artikel 4: Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

 

Artikel 5: Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd

 

Artikel 6: Vragen en informatie

Als u vragen heeft over de manier waarop OCT met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: U kunt contact met ons opnemen via de op de contactpagina opgenomen contactgegevens. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.